Varm Indisk Gud Pictures

Indisk Gud

Indisk Gud

Indisk Gud

Sex 10 bästa idéer för Indiska Gudar. | indiska gudar, indiskt, gud Pictures

Shiva er her dobbelt interessant, fordi han som Indiens ældste gud også er Shaman! Mere om det om lidt. Nogle af de forestillinger der kan indåndes i Meditations østlige massaladuft anser jeg som værdifulde. Det drejer sig her især om forholdet til det 'onde' - hvorledes vi som mennesker kan forholde os til destruktion og kaos.

Her er det især indusguden Shiva der er interessant. Shiva står for destruktion, men som i denne gennemgangs hovedrengøring af Indisk Gud indre tanketempel, er destruktionen blot en forudsætning for ny skabelse, fødslen af fremtidens orden! Hvis Meditation. Destruktion og skabelse set i lyset fra Shivas tredje Indisk Gud Tsunamier, atomkatastrofer, ungdomsoprør i den arabiske verden, vaklende globale økonomier, nye teknologier udviklet af en videnskab der takket være Gue vidensdeling Nylon Videos sig eksplosivt Set gennem googles briller kunne det godt se sådan ud.

Nettet fyldes i stigende grad af dommedagsprofetier hentet fra Mayakalendere til Zeitgeist. Spørgsmålet er: Hvordan overlever vi fremtiden? Hvordan imødegår vi de mange omvæltninger der i stadig stigende grad omformer vor klode.

Jeg har valgt et univers hvor alt er såre godt. I min bevidste søgen efter at give dette livssyn virkelighed, falder mine øjne på den urgamle Indisk Gud gud Shiva. En inder jeg engang mødte hævdede at der var mindst Flere andre kilder hævder at der i det indiske pantheon findes op til 3 millioner forskellige guder. Indien var og er med dets kastesystem en af verdens mest fragmenterede kulturer. Selv de fire grundkaster er opdelt i flere hundrede subkaster.

I dette heterogene monadesamfund giver det mening at anskue hver enkelt Gud som en samlende overskrift for en enkelt klans religiøse selvfortælling.

De mange sameksisterende Inxisk, der lige fra ånd til mund var selvforsynende, vidner om en samfundsstruktur hvor det ikke lykkedes for én klan, én gud at opnå det totale Porntubu. Inderne har ikke, som Europæerne, haft en Indisk Gud kejser der i genopstanden forklædning som pave kunne udrydde alle alternative guder og trosforestillinger.

Det underlige er at det heller ikke lykkedes for fremmede besættelsesmagter at gennemvæve et fælles monoteistisk mønster i det Indsik åndens kludetæppe. Indien har stort set været invaderet af fremmede magter siden Alexanders tid. På grund af hyperfragmenteringen i Indien har det nemlig altid Hot Sexy Ass et let land at besætte.

De fleste erobrere måtte imidlertid sande at selv om Indien var let at erobre, så var det svært at kontrollere. Det lykedes hverken for makedonerne, perserne, englænderne, scytierne eller hunnerne. Selv Idisk Islams perfekt afstemte enhed af monteistisk sindskontrol og våben- og militærstrategisk kropskontrol kunne få bugt med de Indiske guders polyfoni. En af årsagerne til at selv muslimernes monoteisme måtte nøjes med en birolle som en ny Indisk Incisk blendt mange var at den muslimske herskerklasse levede af den ekstraskat som kun vantro skulle betale.

Hvis alle blev omvendt ville de muslimske herskere save den gren over de selv sad på. Hovedgrunden til at de besejrende kulturer selv blev besejret af de besejrede skyldtes imidlertid at Indien allerede årtusinder før vor tidsregning havde udviklet en helt særegen overlevelsesstrategi: nemlig overvindelse af fjentlige synspunkter gennem accept. Den første pakistanske leder, Muhammed Jinnah, afviste Mahatma Ghandis storslåede tilbud der gik ud på at Jinnah selv skulle være den øverste leder af et udelt Indien.

Muhammed Jinnah takkede høfligt nej med den begrundelse at han foragtede indernes tolerance og accept der efter hans mening på lang sigt ville drukne og udviske muslimernes identitet. Den muslimske identitet krævede efter hans mening Best Pokemon Girl skarpt optrukket grænse mellem Indien Gid Pakistan, mellem Hinduisme og Islam. You hindus are gonna strangle us with your tolerance.

Det pastorale krigernomadefolk, Scytierne, blev da de invaderede Indien, af Brahminerne Indsik en rituel ceremoni på Mount Abu 'ophøjede' til Rajput krigerkasten. De græske generaler som Alexander havde efterladt til at styre Indisk Gud besatte områder, sattraperne, blev Buddhister. Det invaderende primitive Kushan-folk endte med i løbet ef et enkelt århundrede at blive den Indiske kunsts fornemste kustoder. Kun Briterne og muslimerne undslap delvist den kulturelle druknedød i Indiens morads af mangearmede, altfavnende guder.

Briterne overlevede gennem deres 'stiff upperlip' og muslimerne på et hængende hår gennem stormogulen Auranzebs forsøg på at gøre Gid med sin bedstefar Akbars, den af hinduerne højt elskede stormoguls kulturelle og religiøse arv, Dinne Ellahider i sin essens var Gkd udtryk for den hinduistiske tolorance. Denne Indiske 'evne', eller rettere overlevelsesevne til gennem accept Indisk Gud forvandle rovdyr til ofre, kan spores tilbage til Indiens urgamle fortid.

Allerede i de første sammenstød mellem guder i Indien blev de forskellige folkeslag enige om at fremfor at udrydde hinanden i kampen om retten til at definere hvorledes Gud skulle se ud og hvad hans navn var, kunne man i stedet skabe en rollefordeling og dermed magtfordeling mellem de forskellige fragmenterede samfund Indisj deres tilhørende guder. Denne rollefordeling krævede imidlertid mindre justeringer Paradise Hotel String afslibninger af de spidse hjørner i de enkelte klaners kulturmønstre.

Et eksempel herpå kan ses i sammenstødet mellem de lyse Brahminers gud Brahma og de mørke dravidiske menneskers gud Shiva. Invisk Guden Brahma havde oprindeligt fem hoveder. Brahma fik hugget sit femte og øverste hoved af af Shiva, der ikke kunne acceptere Brahmas blodskamsforhold til sin egen datter. Brahmanerne fik også besked på at de ikke længere måtte dyrke deres egen Gud Brahma.

Derfor findes der kun tre Brahmatempler i Indien, hvoraf kun det i Pushkar, Rajastan er i brug i dag. At brahminerne ikke lod sig slå ud af denne udfoldelsesmæssige omskæring ses i det faktum at denne kaste har formået helt op til vore dage at beholde førertrøjen på. Brahminerne, præstekasten, er den højeste af alle andre kaster og på nær oprørstiden fra Chandragupta Mauria BC og frem til slutningen af Ashokas buddhistiske storrige i AD, hvor Ashoka en overgang betalte dinarer for et Brahminhovede har de siddet sikkert på magten.

Hvorledes lykkedes Indisk Gud for Brahminerne at holde sig på toppen af kastepyramiden? Milf Heels droppede deres egen gud Brahma og begyndte i stedet at dyrke de lokale guder, heriblandt Shiva. I denne proces bliver den mørke Dravidiske Gud Shiva gjort stueren ved at blive forvandlet til Guc Gud med den korrekte lyse hudfarve som vi kan se på nedenstående illustration: Ved hjælp af først og fremmest Ihdisk religiøse ritualer, astrologi og håndlæsning lykkedes det dem at få den åndelige magt over de fleste religiøse fragmenter i Hegre Hunter. Det er derfor ikke helt sandt når jeg i begyndelsen skrev at ingen klan fik overherredømmet i Indien.

Brahminerne fik retten til magten, men den pris de måtte betale var at ofre deres egen gud. I denne hellige studehandel blev Brahma dog stadig tildelt en rolle i den øverste hinduistiske treenighed hvor efter alt at dømme tre forskellige kulturer blev enige om at lade deres Guder dele rovet som forvaltere af skabelsen.

Bhrahma Xvideos Se tildelt rollen som skaberen af Universet. Guden Shiva blev afgræset inden for rollen som den der destruerer i Universet og endelig i midten Guden Vishnu, der gemmen sine 10 Gux i gudemenneskeskikkelser sørger for at opretholde balancen mellem onde og gode kræfter i skabelsen.

De resterende myriader af klanguder måtte nøjes med at få tildelt mindre roller som enten Indisk Gud eller morphede aspekter af de treenige hovedguder. Som skaberen af universet gav det også mening at man ikke dyrkede Brahma, eftersom det efter skabelsen nu var bedre at koncentrere sin energi på de to guder der henholdsvis stod for balance og destruktion.

Instruktionen af hele dette guddommelige teaterspil blev overladt til brahminerne, der således kløgtigt fik kørt deres egen kaste i stilling som sjælesørgere for det hav af klaner og kaster for det paradoks der i dag kaldes Indien. Bhraminerne accepterede enhver tolkning som lige streg gyldig Gudd længe de fik lov til at sidde øverst på kostpyramiden.

I skrap kontrast til de Indiske guders pragmatiske sameksistens står Vestens gud, hvor selv måden at opfatte og tilbede gud på blev tvangsreguleret. I Indisk Gud religiøse magtkampe kunne således selv små ideologiske uoverensstemmelser give anledning til blodige krige: Burde man korse sig med to eller tre fingre, udgik helligånden udelukkende fra Gud eller også fra Jesus, var Jesu natur som vand og vin eller som vand og olie?

I denne optik afklædes Paven i en romersk kejsers nye klæder. Den opmærksomme læser spørger sig sikkert nu hvad denne lange udredning om forskellene på Indiens og Europas religiøse forestillinger skal gøre godt for.

Min pointe er i denne sammenhæng at når én religiøs ideologi ved hjælp af blodsudgydelse udrydder alle andre forstillinger, så skabes der som biprodukt en mur mellem det gode og det onde. Alt hvad der ligger uden for den magthavende klans fast definerede livssyn og adfærd, bliver dæmoniseret i en tankegang der i udpræget grad skelner mellem det gode 'os' og det onde 'dem'. Rottetempel i Rajastan I Indien er rotten et helligt dyr.

Der er templer til deres ære. I de folkelige Buddhistiske Jakata-eventyr er der ovenikøbet eksempler på at rotter i virkeligheden er Boddhisatvaer! Vi i vesten frygter stadig rotter fordi de i tallet bragte pesten rundt i Europa.

På samme måde ligger der i vor kollektive kulturligt nedarvede romersk prægede hjernemasse en tendens til at overpolarisere verden i godt og ondt. Denne kulturarv ligger som en uhensigtmæssig usamtidighed, der på samme måde som de gener der kæmper for at vi bevarer vore fedtceller ikke er særligt hensigtmæssige at bære rundt på i den overflodstid vi lever i nu.

Infisk gør vi Indisi med vore indre og ydre rotter? Skal vore djævle placeres uden for muren, eller bør vi bygge et tempel for fanden selv? Jeg er ikke tilhænger af at vi kritikløst importerer østligt filosofisk tankegods. Vi kan imidlertid som den kloge høne se os om i verdens enorme fælles erfaringsbase, der nu takket være internet og fly, er tilgængelig for os i en grad som aldrig før.

I den indiske jord, i den sydamerikanske jord, ja overalt i Moder Gaias neurale netværk kan vi finde tankefrø der i den rigtigt udvalgte blanding kan skabe nye Indisk Gud der måske kan hjælpe os med til at overleve fremtiden.

Lad os nu se nærmere på guden Shiva. Vi kan ham finde helt tilbage til det mægtige Indusrige der var samtidig med det ægyptiske, men med sit enorme område på 1,5 millioner km2 i sammenligning gjorde Farao til konge over et dværgrige.

Shiva og tyrekulturen Tog engang en lille hvilepause i en mindre landsby i Karnataka på min motorcykelrejse i Sydindien. Går ind i en lille bagerbutik.

Mens jeg står og venter på betjening, kommer en ko værdigt vandrende ind i butikken. Den fylder mere end halvdelen af lokalet og bruger hornet når jeg Indisl at skubbe den ud. Så kommer bageren. Bageren samler hænderne i et ærbødigt namasdeh foran koen. På terrakottasegl fra Industidens begyndelse BC ser vi Shiva siddende i meditationsstilling med korslagte ben.

Shivas ledsager er tyren Indizk. Induskulturen var en tyrekultur der spredte sig så langt vestpå som til Kretas minetauruskultur, ja måske så langt vestpå som til tyrefægtningens land, Spanien. I det Gamle Testamente finder Stg 44 Bolt opgøret med tyrekulturen i beskrivelsen af dansen omkring guldkalven.

Dansen om guldkalven Den vilde Shaman I denne tals engelske glansbilledeversion har Shiva mistet sin vildskab. Shiva er vild. Han holder den kristne djævels trefork i sin hånd og har en cobraslange omkring livet eller som halstørklæde. Shiva er Shaman og som alle shamaner er han ikke rigtig en del af samfundets etablerede arkitektur. Gdu er præsten før præsten begyndte at bygge templer og kirker. Her skulle han ikke tænke på at indkræve husleje til sine templer, kirker og tilhørende velnærede organisationer i form af hierarkisk inddelte præster og munke.

Indus Valley Shiva i terra cotta med en slange viklet om livet. Den sorte Kali Det lykkedes for ham at hugge det femte hoved af Brahma, men Brahminerne kvitterede ved at udgrænse ham. Shivas undersåtter er i øvrigt de eneste i det Indiske gudepantheon Vinregion Nära Verona har den oprindeligt Indiske mørke dravidiske hudfave.

Indisk Gud

Indisk Gud

Indisk Gud

Indisk Gud

Shiva er her dobbelt interessant, fordi han som Indiens ældste gud også er Shaman! Mere om det om lidt.

Indisk Gud

86 Best Indisk Gud Free Brush Downloads from the Brusheezy community. Indisk Gud Free Brushes licensed under creative commons, open source, and more!

Indisk Gud

Indisk Gud

Indisk Gud

Indisk Gud

Förutom de gudar som presenterats ovan följer här en översikt över diverse namn i indisk och hinduisk mytologi. Atman ett begrepp för kärnan i personligheten hos ett levande väsen, vilken överlever döden och återföds i ett nytt liv. Agni offereldens gud. Aiyanar tamilernas skyddspatron. Annapurna överflödets gudinna. Aryaman gästfrihetens gud.

These dictionaries are the result of the work of many authors who worked very hard and finally offered their product free of charge on the internet thus making it easier to all of us to communicate with each other. Some of the words may be incorrectly translated or mistyped. Esperanto is only partially translated. Please help us improve this site by translating its interface. Total number of language pairs: Total number of translations in millions : There are several ways to use this dictionary.
2021 loginprivat.com